Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tibrus Kozijnen BV
Gevestigd te (7581 PW) Losser, Oldenzaalsestraat 130 A

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 84351004

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “de voorwaarden”, zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst met “Tibrus Kozijnen BV”, eigendom van de heer R.J.M. Snippert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84351004, hierna te noemen: “TIBRUS”, en een opdrachtgever, hierna te noemen “de opdrachtgever”, waarop TIBRUS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever of van derden binden TIBRUS niet, tenzij deze door TIBRUS schriftelijk zijn aanvaard. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze door TIBRUS schriftelijk zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van TIBRUS boven die van de opdrachtgever. Afwijkend gedrag of gebruik in het verleden kunnen nooit leiden tot het buiten werking stellen van (bepalingen uit) deze voorwaarden.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met TIBRUS gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling of bepalingen uit deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van TIBRUS zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. TIBRUS kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een aanbieding vervalt automatisch indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. De aangeboden producten van TIBRUS worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien door TIBRUS  een model, monster, voorbeeld, afbeelding, tekening of maat- en gewichtsopgave wordt getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn gedaan bij wijze van indicatie. Kleurstellingen of uitvoeringsdetails (maatvoering) van te leveren producten kunnen van het getoonde of verstrekte afwijken, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat conform de getoonde of verstrekte specificatie zal worden geleverd. 
 4. Alle in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, emballagekosten, vervoers- of bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de in die aanbieding opgenomen deelprijs.
 5. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en uurtarieven. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – zelfs als gevolg van voorzienbare factoren – is TIBRUS gerechtigd de aangeboden prijs of het uurtarief dienovereenkomstig te verhogen.
 6. De aanbieding geldt slechts voor de opdracht waarvoor de aanbieding is gedaan en geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige (gelijksoortige) opdrachten, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming, termijn, uitvoering, wijziging overeenkomst en – prijs

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever met uitdrukkelijke vermelding dat de opdrachtgever akkoord gaat met deze voorwaarden, hierna te noemen: “de overeenkomst”. Wijzigingen van de overeenkomst zijn voor TIBRUS pas bindend indien en zodra TIBRUS deze schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan zijn dit nooit fatale termijnen en treedt verzuim pas in na een deugdelijke ingebrekestelling, tenzij nakoming niet meer mogelijk is.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde (juiste) gegevens en/of instructies niet tijdig door de opdrachtgever aan TIBRUS zijn verstrekt, heeft TIBRUS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende schade en kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst aan te passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing overgaan. De noodzakelijke aanpassing kan gevolgen hebben voor prijs en termijn. Vinden partijen in dit kader geen overeenstemming, dan heeft TIBRUS recht op vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde en/of bestelde producten.
 5. Levering van de producten geschiedt volgens afspraak op het overeengekomen afleveradres. Kozijnen worden geleverd op bokken welke eigendom zijn van de fabrikant. Deze bokken worden met de eerstvolgende gelegenheid weer mee retour genomen. Lege bokken dienen door de opdrachtgever bij TIBRUS te worden afgemeld.
 6. Bij leveringen met een totale waarde tot EUR 1.500 af fabriek worden de transportkosten in rekening gebracht. Bij leveringen met een totale waarde vanaf EUR 1.500 af fabriek worden geen transportkosten in rekening gebracht.   
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen en onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan TIBRUS een al dan niet noodzakelijke aanpassing van de overeenkomst weigeren, indien dit in redelijkheid niet van TIBRUS verlangd kan worden.
 8. Indien TIBRUS bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs of uurtarief overeenkomt, dan is TIBRUS onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of het uurtarief, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven: 1) indien de prijsverhoging het gevolg is van een aanpassing van de overeenkomst als in dit artikel bedoeld; 

2) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op TIBRUS rustende verplichting ingevolge de wet.

Indien er andere (valide) redenen zijn om de prijs te wijzigen dan hiervoor bedoeld, heeft TIBRUS het recht dit te doen. Hij dient de opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en de opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien het gaat om een verhoging van 20% of meer.      

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. TIBRUS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
 2. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (toerekenbare tekortkoming);
 3. na het sluiten van de overeenkomst TIBRUS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van TIBRUS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 6. Voorts is TIBRUS bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TIBRUS kan worden gevergd.
 7. De mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding geldt eveneens in geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 8. Indien de overeenkomst (buitengerechtelijk) wordt ontbonden zijn de vorderingen van TIBRUS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TIBRUS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. Indien TIBRUS op één van de gronden als in dit artikel bedoeld tot opschorting of (buitengerechtelijke) ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 10. Indien de opschorting of de (buitengerechtelijke) ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is TIBRUS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 11. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert zonder dat dit aan TIBRUS kan worden toegerekend, dan zal de overeengekomen prijs integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Mocht een uurtarief zijn overeengekomen, dan zal TIBRUS een redelijke schatting van het eindbedrag maken.   

Artikel 5 Overmacht

 1. TIBRUS is niet gehouden tot verdere uitvoering van de overeenkomst wanneer dat niet mogelijk is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TIBRUS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TIBRUS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. TIBRUS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TIBRUS al had moeten nakomen.
 3. Indien sprake is van tijdelijke overmacht kan TIBRUS gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden of indien sprake is van blijvende overmacht, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk en buitengerechtelijk) te ontbinden. In beide gevallen geldt dat dit geschiedt zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door TIBRUS uitgevoerde deel van de overeenkomst. Dit laatste geldt alleen als aan het uitgevoerde deel van de overeenkomst zelfstandige waarde kan worden toegekend.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden door middel van automatische incasso, contant bij aflevering of, indien op rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening, op een door TIBRUS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TIBRUS aangegeven.
 2. In geval van bedragen boven EUR 3.000,- dient 50% van het totale bedrag te worden aanbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval vangt de levertijd aan op de dag van ontvangst van deze betaling. 
 3. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een (deel)factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. De opdrachtgever is alsdan 5% rente per maand verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt als volledige maand beschouwd.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd de aan TIBRUS toekomende overige rechten, zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk op dit moment gebruikelijk is. Indien TIBRUS echter hogere redelijke kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aflevering, recht van retentie en eigendomsvoorbehoud

 1. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever. Aflevering geschiedt vanaf magazijn TIBRUS of fabrikant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. TIBRUS heeft het recht van retentie, dat wil zeggen het recht om af te leveren zaken onder zich te houden voor zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Mocht toch zijn afgeleverd, dan geldt dat alle door TIBRUS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken eigendom blijven van TIBRUS totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten, deugdelijk is nagekomen.
 4. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TIBRUS veilig te stellen.
 5. Voor het geval TIBRUS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TIBRUS en aan door TIBRUS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TIBRUS zich bevinden en die zaken terug te nemen / te demonteren, dit op kosten van de opdrachtgever.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Garantie wordt op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk gegeven waarbij de garantietermijn, gerekend vanaf de aflevering, wordt vastgesteld door TIBRUS naar gelang van het product en/of de aard van de (geleverde) zaak. De garantietermijn zal nooit langer zijn dan twee jaar op deurkozijnen en vijf jaar op overige kozijnen, gerekend vanaf leveringsdatum.
 2. TIBRUS staat niet in voor door hem geleverde zaken indien de opdrachtgever uitdrukkelijk en tegen het advies van TIBRUS in bepaalt welke materialen dwingend moeten worden toegepast.
 3. De garantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op: 1) de afstelling van het beslag en het onderhoud van de vensters 2) dauwvorming op de ruiten binnen en buiten en barsten ten gevolge van het gebruik 3) kleine mankementen (die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van de vensters) 4) beschadigingen aan het product als gevolg van blootstelling ervan aan de  inwerking van hoge temperatuur of zonnestraling (bijvoorbeeld een  kromming en/of scheluwte, die het gebruik niet beïnvloed) 5) defecten ontstaan als gevolg van de inwerking van agressieve chemische  stoffen zoals oliën, zuren, vetten, oplosmiddelen 6) beschadigingen ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik en onderhoud, zelf uitgevoerde veranderingen en herstellingen 7) beschadigingen ontstaan tijdens opslag of transport door de opdrachtgever 8) beschadigingen ontstaan als gevolg van verkeerde montage, vorst, zon en  dauw in verband met weersomstandigheden en 9) het vervaardigen van het product „op maat voor de opdrachtgever” in strijd met het  technologisch proces van de fabrikant
 4. Alle garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel, dit ter vrije keuze van TIBRUS, van wat door de opdrachtgever terecht als ondeugdelijk wordt aangetoond.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, waaronder betalingsverplichting, die uit de met TIBRUS gesloten overeenkomst voortvloeit, is TIBRUS tot geen enkele garantie gehouden. 
 6. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan TIBRUS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TIBRUS in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient TIBRUS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door TIBRUS voor retournering toestemming is gegeven. Verzending dient – voldoende gefrankeerd – te geschieden aan het adres van TIBRUS. De kosten voor verzending zullen door TIBRUS worden vergoed indien de klacht of het gebrek terecht is.
 8. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 9. Na vervanging of herstel in de zin van dit artikel wordt de garantietermijn niet vernieuwd of verlengd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien TIBRUS, anders dan het bepaalde in artikel 8, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien TIBRUS aansprakelijk mocht zijn voor schade aan geleverde producten, ontstaan of bestaand uit een gebrek in of aan het product, dan is de aansprakelijkheid van TIBRUS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Indien TIBRUS aansprakelijk mocht zijn voor schade aan personen en zaken (productaansprakelijkheid), veroorzaakt door een gebrek in of aan het product, dan is de aansprakelijkheid van TIBRUS beperkt tot het verzekerde bedrag van de verzekeraar en voor het geval de verzekeraar – anders dan wegens opzet of grove schuld – niet tot uitkering overgaat tot een maximum van EUR 10.000 per schadegeval.
 4. TIBRUS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TIBRUS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TIBRUS toegerekend kunnen worden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 9. TIBRUS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

7.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TIBRUS en/of door TIBRUS ingeschakelde derden.

Artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken (in)direct in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. TIBRUS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de intellectuele wet- en regelgeving.
 2. TIBRUS behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. De door TIBRUS aan de opdrachtgever verstrekte documenten (ontwerpen, tekeningen e.d.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen zonder toestemming van TIBRUS niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De door TIBRUS aan de opdrachtgever verstrekte detaillering, gebruikte fabricage en/of constructiemethode zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen zonder toestemming van TIBRUS niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte informatie anders voortvloeit.
 5. Bij overtreding van hetgeen is bepaald in de artikelen 11.3 en 11.4 is opdrachtgever aan TIBRUS een boete verschuldigd van EUR 25.000 per overtreding en EUR 500 voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van TIBRUS om de werkelijk geleden schade te vorderen mocht deze meer belopen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor zover van toepassing wordt de werking van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van TIBRUS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TIBRUS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 84351004.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Niets uit deze voorwaarden mag op welke wijze dan ook schriftelijk, elektronisch en/of mondeling worden gekopieerd en/of verveelvoudigd en/of op welke wijze dan ook worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van TIBRUS.  

Kwaliteit voor concurrerende prijzen

Betrouwbaarheid en goede service

Snelle levertijden

Speciaal op deze markt afgestemde kozijntypen

Meer informatie?